Podmínky použití

Datum účinnosti: 26/05/2018

1. Úvod

Vítá vás tento web, aplikace nebo jiná online služba provozovaná společností Brunswick Corporation. Tyto podmínky použití („Podmínky“) platí pro náš web, aplikaci nebo jinou online službu, která obsahuje odkaz na tyto Podmínky (souhrnně dále jako „Web“). Pojmy „Brunswick,“ „my,“ „nás“ a „naše“ odkazují na společnost Brunswick Corporation a jakékoli přidružené nebo dceřiné společnosti společně s jejich řediteli, úředníky, zaměstnanci, zástupci, nezávislými smluvními stranami a představiteli. Společnost Brunswick nabízí Web, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou na něm dostupné, za podmínky, že je „uživatel“ („vy“, „vás“, nebo „vaše“ a souhrnně jako „vy“ nebo „uživatelé“) přijmete. 

Tyto Podmínky jsou závazné a vy se zavazujete je dodržovat. Podmínky nabývají účinnosti k výše uvedenému datu účinnosti. Přístup na náš Web nebo jeho používání znamená váš souhlas s těmito Podmínkami bez omezení nebo výhrad. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, neměli byste Web používat. Společnost Brunswick si vyhrazuje právo tyto podmínky a obsah Webu změnit, včetně funkcí, dostupnosti nebo provozování Webu, a to kdykoli a na naše vlastní uvážení. Podmínky uvedené na Webu prosím pravidelně kontrolujte. Souhlasíte, že se na Web budete vracet, abyste ověřili jakékoli případné změny a že vaše další používání Webu po publikování změn vyjadřuje vaše porozumění těmto změnám a souhlas s nimi.

Na některé produkty, služby nebo části Webu se mohou vztahovat další nebo jiné podmínky. Ty budou na Webu publikovány v souvislosti s příslušnými nabídkami. V případě, že tyto jiné podmínky nebudou v souladu s našimi Podmínkami, budou pro příslušnou nabídku rozhodující jiné podmínky.

Web může obsahovat odkazy na zboží, služby nebo obsah, které nemáme pod kontrolou, včetně webů nebo aplikací třetí strany tam, kde mohou být produkty dostupné pro nákupy. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro usnadnění a jako další cesta přístupu k záležitosti v odkazovaném umístění. Společnost Brunswick nemusela nezbytně zkontrolovat veškeré záležitosti dostupné v odkazovaném umístění a nenese odpovědnost za ně ani za jakékoli zboží, služby, obsah nebo produkty, které jsou zde případně nabízeny. Začlenění odkazů na jiné weby nebo aplikace by nemělo být považováno za podporu obsahu odkazovaných webů nebo aplikací a na používání odkazovaných webů, aplikací nebo nákupů v těchto umístěních se mohou vztahovat jiné podmínky a ustanovení. Společnost Brunswick nenese odpovědnost za obsah těchto webů, aplikací nebo služeb ani za jakékoli ztráty, škody nebo jiné závazky vzniklé na základě používání některého z webů, aplikací, zboží, služeb, obsahu nebo produktů na Webu odkazovaných. Některé produkty společnosti Brunswick nabízejí k prodeji nezávislí prodejci nebo maloobchodní třetí strany a nákup každého takového produktu se řídí smluvními podmínkami příslušné smlouvy o prodeji, pronájmu nebo maloobchodu či jinou formou dohody. 

2. Zásady ochrany osobních údajů

Pro tento web platí zásady osobních údajů . Obsahují důležité informace o způsobech, kterými shromažďujeme, používáme a sdílíme informace o vás. Byli bychom rádi, abyste si tyto zásady přečetli, protože vysvětlují vaše volby týkající se ochrany vašich osobních údajů. Naše Zásady osobních údajů  jsou považovány za část těchto Podmínek.

3. Schopnost přijmout Podmínky použití

Prohlašujete, že jste překročili věk právní dospělosti, můžete v rámci platných zákonů uzavírat právně závazné dohody a jste plně schopní a způsobilí vyhovět podmínkám, ustanovením, povinnostem, potvrzením, vyjádřením a zárukám stanovením v těchto Podmínkách a postoupit je, řídit se jimi a jednat v souladu s nimi. 

4. Přesnost, úplnost a včasnost údajů

Informace na Webu slouží pouze pro informační účely. I když společnost Brunswick vynakládá přiměřené úsilí zajišťující, že jsou všechny informace na Webu správné, nemůže zaručit přesnost, úplnost a včasnost údajů. Společnost Brunswick nenese žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo včasnost informací na Webu. Na Web by nemělo být spoléháno ani by neměl sloužit jako výhradní podklad pro významná rozhodnutí bez zohlednění primárních nebo přesnějších, úplnějších či včasnějších zdrojů informací. 

Společnost Brunswick neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli produkt nebo služba zmiňované na Webu jsou v současné době k dispozici pro prodej nebo výrobu, ani nebyly testovány ke komerčnímu využití. Bez ohledu na jakékoli informace publikované na webu si společnost Brunswick vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit produkty a služby, včetně modelů, dílů, příslušenství a dalších položek nebo kdykoli změnit specifikace, aniž by jí tím vznikly nějaké povinnosti. Informace na Webu neznamenají závaznou nabídku nákupu nebo prodeje jakýchkoli produktů či služeb nebo zpřístupnění jakéhokoli produktu či služby na vašem území. Společnost Brunswick rovněž neprohlašuje ani nezaručuje, že pracovní příležitosti uváděné nebo zmiňované na Webech jsou stále dostupné. Informace týkající se volného pracovního místa na Webu neznamená závaznou nabídku zaměstnání.

5. Používání Webu a standardy chování

Aby byla zachována integrita webu a dobré zkušenosti uživatelů, zavazujete se, že nebudete Web nebo jeho obsah zneužívat. Nesmíte se například dopouštět (ani se pokoušet) následujícího jednání, nebo napomáhat ostatním s následujícím jednáním:

- Rušit běžný provoz nebo navigaci na Webu nebo do nich zasahovat nebo omezit dostupnost Webu ostatním uživatelům.

- Obcházet jakákoli opatření, která používáme k omezení přístupu na Web nebo konkrétnímu jeho obsahu.

- Přístup na Web pomocí neoprávněných „robotů“, „spiderů“, „scraperů“ nebo jiných automatizovaných prostředků.

- Poskytovat nebo používat falešné jméno, e-mailovou adresu nebo jiné kontaktní údaje, vydávat se za jakoukoli jinou osobu či entitu nebo jinak maskovat svou identitu, přináležitost nebo původ materiálů, které přenášíte.

- Uvádět Web nebo jeho obsah jako „reference“ nebo jinak v souvislosti s jakýmkoli jiným obsahem nebo ochrannou známkou, případně jiným způsobem, který by jinak mohl potenciálně připravit společnost Brunswick o zisky nebo falešně ukazovat na vztah mezi námi a jakoukoli třetí stranou.

- Jakýmkoli způsobem komerčně používat web nebo jeho obsah, včetně shromažďování nebo používání informací týkajících se naší nabídky produktů, popisů, obrázků, cen a objemů prodeje, s výjimkou případů, které speciálně autorizujeme.

- Uchovávat jakékoli odkazy na web z jakéhokoli komerčního webu jiného, než je autorizovaný web distributora produktů Brunswick, nebo uchovávat jakýkoli odkaz na web, o jehož odebrání jsme požádáni.

- Přenášet na web nebo jeho prostřednictvím jakékoli viry, spyware, adware nebo jiný škodlivý kód, komunikaci v rámci politických kampaní, řetězové dopisy, hromadnou korespondenci nebo jinou formu spamu.

- Demontovat, dekompilovat nebo provádět zpětné zpracování jakéhokoli softwaru nebo jiných technologií používaných na webu nebo dostupných jeho prostřednictvím.

- Používat Web k reklamám nebo propagaci zboží nebo služeb jiných než společnosti Brunswick.

- Používat web pro přenos nebo shromažďování osobních údajů jiných uživatelů.

- Používat web nebo jakýkoli jeho obsah k reklamám nebo nabídkám od jakékoli jiné osoby, právního subjektu nebo případu, případně s námi jinak soutěžit nebo jednat nelegálním nebo škodlivým způsobem proti našim obchodním zájmům nebo dobré pověsti.

Pokud tento oddíl porušíte, můžeme ukončit váš přístup na Web, podniknout jiná nápravná opatření a vyžádat si jiná opatření přípustná ze zákona. Ukončení přístupu na web nebo jeho Používání vás nezprošťuje jakýkoli jiných práv nebo odškodnění, na které může míst společnost Brunswick nárok ze zákona nebo na základě zvyklosti.

6. Účty:

Web vám může nabídnout možnost vytvořit si uživatelský účet pro přístup k určitým funkcím, které poskytuje (tj. „uživatelský účet“). V této části nazvané Účty jsou uvedeny další podmínky vztahující se k uživatelským účtům. 

Můžete vytvořit a vést pouze jeden uživatelský účet pro každý Web a nesmíte používat uživatelský účet nikoho jiného. Společnost Brunswick od vás vyžaduje určité informace, abyste si mohli uživatelský účet založit. Můžeme vás vyzvat k poskytnutí dalších volitelných informací. Když od vás v souvislosti s vytvořením uživatelského účtu požadujeme informace, musíte společnosti Brunswick poskytnout přesné a úplné informace. Musíte také aktualizovat svůj účet, když se poskytnuté informace změní. Účet můžete aktualizovat v části Účet na příslušném webu nebo prostřednictvím zprávy zaslané na adresu privacy@brunswick.com. Společnost Brunswick může používat informace, které nám poskytnete při vytváření uživatelského účtu používat způsobem uvedením v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a jiných ustanoveních těchto podmínek.

Nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů pro ověření vašeho uživatelského účtu, jako jsou přihlašovací jméno a heslo, a nesmíte povolit použití vašeho uživatelského účtu nikomu jinému. Nesete odpovědnost za všechny aktivity v rámci vašeho uživatelského účtu. Pokud máte důvod domnívat se, že váš účet používá nebo k němu přistupuje jiná osoba, kontaktujte nás neprodleně na adrese privacy@brunswick.com. Neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z neautorizovaného použití vašeho uživatelského účtu. 

Dáváte nám právo používat kontaktní údaje, které nám poskytnete, k zasílání komunikace o našem webu a produktech. Souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, zpřístupnění a jakákoli jiná komunikace, kterou vám poskytneme elektronickou formou, včetně prostřednictvím publikování nebo e-mailů, splňují veškeré právní požadavky, které musí tato písemná komunikace splňovat. Můžete zrušit příjem marketingových e-mailů, které vám zasíláme, podle pokynů pro odhlášení, které vám poskytneme v těchto e-mailech. 

Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit přístup k vašemu uživatelskému účtu, bez upozornění a na naše výhradní uvážení z jakéhokoli nebo žádného důvodu, včetně, ale bez omezení na nečinnost nebo zneužívání. Pokud bude přístup k vašemu uživatelskému účtu ukončen, můžete ztratit přístup k veškerým informacím uložením v souvislosti s tímto účtem a k jakýmkoli reklamním kreditům na účtu a k jakýmkoli jiným formám hodnoty, které mohou být s vaším uživatelským účtem spojené. Při ukončení platí tyto podmínky i nadále na jakékoli další používání Webu, ke kterému jste oprávněni. 

Web nabízí různé mechanismy zakázání nebo odstranění vašeho uživatelského účtu. Z většiny našich webů se můžete přihlásit ke svému uživatelskému účtu a deaktivovat ho nebo odstranit prostřednictvím jeho nastavení. V některých případech může společnost Brunswick zachovat některé z přidružených informací účtu pro účely vykazování nebo regulatorní účely i poté, co byl účet odstraněn nebo deaktivován. 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste si u nás zřídili uživatelský účet a k tomuto účtu lze získat přístup prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace (např. VesselView), odstraněním mobilní aplikace nedojde k odstranění uživatelského účtu. Pokud chcete svůj uživatelský účet, musíte navštívit web nebo nás kontaktovat na adrese privacy@brunswick.com. 

V případě, že chcete ukončit uživatelský účet klubu Owners’ Club, musíte navštívit jeho webové stránky a změnit své nastavení nebo nám zaslat e-mail na adresu privacy@brunswick.com a upozornit nás, že chcete svůj účet deaktivovat nebo si nepřejete vlastnit loď spojenou s vaším uživatelským účtem. 

7. Komunitní fóra a uživatelský obsah

Web vám může nabídnout možnost odesílat komentáře nebo jinak přenášet nebo publikovat materiál včetně, ale bez omezení na recenze na produkty, blogy, oddíly Moje komunity, kluby vlastníků a oficiální účty v sociálních sítích jako Facebook nebo Twitter (souhrnně jako „komunitní fóra“). Jiné informace než nabídky produktů a osobní údaje, které nám poskytnete, jsou v těchto Podmínkách uváděny jako „Obsah pro uživatele“. Tato část 7, Komunitní fóra a uživatelský obsah, uvádí další podmínky platné pro uživatelský obsah.

Nesete odpovědnost za jakýkoli uživatelský obsah odesílaný prostřednictvím Webu, včetně zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv na jakýkoli takový uživatelský obsah. Máte zakázáno odesílat jakýkoli uživatelský obsah, který: (i) je zavádějící, podvodný, nactiutrhačný, pomlouvačný, zastrašující, narušuje práva na soukromí nebo publicitu, zasahuje do práv na duševní vlastnictví, je urážlivý, nelegální nebo jinak sporný (ii) představuje nebo nabádá k trestním činům, porušuje práva jakékoli strany nebo jinak dává vzniknout rizikům nebo porušuje jakékoli zákony nebo (iii) zasahuje do ustanovení části 5 Používání Webu a standardy chování. Když nám zasíláte uživatelský obsah, prohlašujete a zaručujete, že máte právo nám je poskytnout, že neporušuje výše uvedené zákazy a že nejsou nepřesné, falešné nebo zavádějící.

Když nám zasíláte uživatelský obsah, informace o profilu, které nám v souvislosti se svým uživatelským účtem poskytnete (např. vaše uživatelské jméno) mohou být v rámci tohoto obsahu zobrazeny. Udělujete nám nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou, vzájemnou, neodvolatelnou, plně přenositelnou a dále dělitelnou licenci na používání, reprodukování, vytváření derivativních prací, distribuci, provádění, vystavování a žádným jiným způsobem nevyužitelného uživatelského obsahu, který je nyní známý nebo bude v budoucnu vyvinutý, a pro jakýkoli účel včetně vývoje, výroby a marketingu produktů a v pro reklamu. Souhlasíte, že (1) uživatelský obsah nám není poskytován tajně; (2) neexistuje žádný tajný nebo fiduciární vztah mezi vámi a námi a (3) nemáte žádná očekávání, že zkontrolujeme, potvrdíme nebo vám poskytneme odměnu za tento uživatelský obsah.

Aby nedošlo k nedorozumění, naší zásadou je v rámci obsahu nepřijímat kreativní nápady, návrhy produktů, prototypy, obchodní plány nebo podobný materiál. Takové materiály nám prosím neposkytujte. Pokud tak přesto učiníte, platí bezprostředně předcházející odstavec.

Uživatelský obsah můžeme odmítnout nebo odebrat, aniž bychom vás na to upozornili. Uživatelský obsah můžeme monitorovat, není to však naší povinností. Souhlasíte, že neponeseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z vašeho uživatelského obsahu nebo podobných položek učiněných ostatními uživateli.

8. Nákupy a finanční údaje

Web vám může nabídnout možnost objednávat si výrobky. V některých případech vás může Web přesměrovat na třetí stranu, která naším jménem prodává produkty nebo zpracovává platby. Další podmínky platné pro tyto objednávky uvádí část 8, Nákupy. 

Finanční údaje. Web vám může nabízet možnost zadávat osobní údaje a získat další podrobnosti o finančních možnostech některých našich produktů. Finanční údaje poskytují třetí strany a řídí se zásadami a podmínkami těchto třetích stran. 

Dostupnost a ceny produktů. Ne všechny produkty jsou dostupné ve všech modelech a barvách. Když si objednáváte produkt, jeho cena bude zřejmá v době objednávání. Všechny ceny jsou uváděny v amerických dolarech. Souhlasíte, že zaplatíte cenu uvedenou na objednávce a uhradíte všechny platné daně a poplatky za dopravu. I když se snažíme vám na Webu poskytovat přesné informace o cenách, může být cena uváděná na Webu někdy chybná. Pokud takovou chybu zjistíme, pokusíme se upozornit vás na základě kontaktních údajů poskytnutých v souvislosti s vaší objednávkou a dáme vám možnost objednávku zrušit nebo zaplatit správnou cenu. 

Popisy produktu. Při popisování a vyobrazování produktů na Webu se snažíme být přesní. Nemůžeme však zaručit, že se zobrazené obrázky budou na vašem zařízení zobrazovat správně nebo že budou popisy produktů a obrázky vždy úplné, spolehlivé, aktuální a bezchybné. Pokud si prostřednictvím Webu zakoupíte produkt, který podle vašeho názoru neodpovídá popisu nebo vyobrazení, můžete ho vrátit, pokud to odpovídá příslušným zásadám vracení. 

Daně. Nákupy prostřednictvím Webu mohou být v některých státech zdaněny. Daňové sazby jsou v různých státech jiné. Za zaplacení daní zodpovídáte vy sami.

Slevy a promoakce. Konkrétní podmínky jakýchkoli slev nebo jiných promoakcí jsou uvedeny v době, kdy se nabízejí. Promoakce nelze zkombinovat, pokud konkrétně neuvedeme jinak. Nárok na jakoukoli promoakci je určen v době objednávání. 

Objednávání. Když na webu kliknete na tlačítko Objednat, činíte nabídku na nákup příslušných produktů. I když můžeme potvrzovat příjem a zpracování objednávek v e-mailu, neznamená takové potvrzení naše přijetí vaší objednávky. Nemůžeme zaručit, že všechny položky uvedené v potvrzení objednávky budou v době její expedice na skladě. Vyhrazujeme si právo kdykoli před expedicí odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku, celkově nebo částečně. Pokud tak učiníme, pokusíme se upozornit vás pomocí kontaktních údajů poskytnutých s objednávkou. Souhlasíte, že se nepokusíte překročit uvedené kvantitativní limity (s výjimkou případů, kdy to je konkrétně uvedeno), porušit podmínky jakékoli konkrétní nabídky nebo promoakce nebo zadávat prostřednictvím Webu objednávky, pokud jsme vás upozornili, že máte zákaz prostřednictvím Webu podávat objednávky.

Platba. Přijímáme pouze způsoby platby uvedené na tomto Webu. Když nám poskytnete platební údaje, ručíte za to, že jsou přesné a máte oprávnění používat uvedený způsob platby. Pokud se váš způsob platby změnil nebo je jinak neplatný, když se pokoušíme provést zaúčtování, nesete dále odpovědnost za platbu a veškeré náklady, které nám vzniknou v souvislosti s nezaplacenými částkami, včetně mimo jiné poplatků právnímu zástupci.

Dodávky našim maloobchodním zákazníkům. Možnosti dodávek a platné poplatky budou stanoveny při objednávání. Poštovní služby v USA doručují do P.O. boxů, ale tímto způsobem může dojít ke zpoždění objednávky. Při dodávkách do P.O. boxů není k dispozici možnost dodání další pracovní den nebo den následující po dalším pracovním dni. Při aktualizacích stavu objednávky a jakmile bude objednávka k dispozici, zašleme vám e-maily s aktualizacemi. Pro zásilky na Aljašce a Havaji mohou platit další poplatky. 

Dodávky na adresy mimo USA jsou dostupné omezeně a mohou pro ně platit další podmínky, poplatky a omezení. Tyto informace budou k dispozici při placení objednávky. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadujete další informace o dodávkách na adresy mimo USA, kontaktujte nás prosím na základě údajů uvedených v části Kontaktní údaje dole. 

Uvedené doby dodávek a odhadovaného doručení jsou pouze odhady a nejsou závazné. Pokud se v době mezi objednáním a zpracováním objednávky změní dostupnost produktu, vaši objednávku zrušíme a pokusíme se vás upozornit na uvedené kontaktní údaje. Právní nárok na produkty a riziko jejich ztráty nebo poškození je po předání dopravci převedeno na vás. Nesete zodpovědnost za uplatňování jakýchkoli nároků u dopravce za poškozené nebo ztracené zásilky.

Vrácení produktu. Zásady vracení jsou uvedeny na příslušném Webu. Vyhrazujeme si právo na proplacení nebo úvěr a právo nechat si uhradit náklady na vrácení vaší zásilky, pokud vracený produkt splňuje tyto podmínky: (1) nemá nárok na vrácení v souladu s platnými podmínkami vracení nebo podmínky konkrétní nabídky či propagace nebo (2) ukáže se, že byl produkt poškozen až poté, co vám byl dodán, včetně v důsledku nesprávného použití na vaší straně. Na vrácené produkty máme právní titul až poté, co nám budou dodány a zpracovány ve vyhrazeném místě pro vrácení. 

Podmínky a zásady vracení zboží mohou být různé. Další podmínky získáte v zásadách vracení zboží Webu, na kterém nakupujete. Tam, kde se na konkrétním Webu liší podmínky a zásady vracení od podmínek uvedených v těchto Podmínkách, platí konkrétní zásady a podmínky vracení. 

9. Soutěže a loterie

Společnost Brunswick může pořádat soutěže a loterie, které jsou pořádány a nabízeny společně s třetími stranami. Pro takové soutěže nebo loterie mohou platit další nebo jiné podmínky. Příslušné podmínky budou zveřejněny při shromažďování informací pro soutěž nebo loterii. V případě, že tyto podmínky nebudou v souladu s našimi Podmínkami, budou pro příslušnou soutěž nebo loterii rozhodující tyto jiné podmínky. 

10. Duševní vlastnictví

Veškerý obsah na tomto Webu, včetně textu, návrhů, obrázků, ochranných známek, servisních značek, logotypů, ikon, obrázků, zvukových klipů, stažených souborů a softwaru, jakékoli duševní vlastnictví společnosti b a výběr a ustanovení jakýchkoli těchto prvků, jsou výhradním majetkem společnosti Brunswick, jejích poskytovatelů obsahu a příslušných vlastníků ochranných známek a jsou chráněny zákony o autorských právech, ochranných známkách a dalšími platnými zákony. Kopírování, stahování nebo tisk obsahu Webu slouží pro vaše osobní a nekomerční využití a je podmíněn tím, že nezměníte ani neodstraníte oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiné vlastnické doložky v obsahu. Jakékoli jiné použití obsahu Webu, včetně mimo jiné modifikací, distribuce, přenosu, výkonu, vysílání, publikování, licencování, zpětného zpracování, převodu nebo prodeje nebo vytváření odvozených prací z jakéhokoli obsahu získaného z Webu je výslovně zakázáno. Společnost Brunswick, její poskytovatelé obsahu a příslušní vlastníci ochranných známek mají plný a úplný nárok na obsah poskytovaný na webu včetně všech přidružených práv na duševní vlastnictví. Z žádné části Webu nelze vyvozovat jakékoli důsledku, překážku uplatnění žalobního nároku nebo ani žádnou licenci nebo právo na používání jakéhokoli obsahu včetně jakékoli ochranné známky, loga nebo servisní značky zobrazených na Webu, bez předchozího písemného svolení vlastníka, pokud zde není uvedeno jinak. Společnost Brunswick si vyhrazuje všechna práva, která na Webu a v jeho obsahu nejsou výslovně uvedena.

Prostřednictvím Webu můžeme zpřístupnit práva na duševní vlastnictví prodejcům a jiným třetím stranám, s nimiž máme jiné dohody. Tyto materiály se v některých případech řídí samostatnými smlouvami nebo podmínkami, které mohou být zveřejněny na příslušném Webu nebo vyžadují samostatná ověření. 

11. Oznámení v souvislosti se zákonem Digital Millennium Copyright Act 

Společnost Brunswick respektuje práva na duševní vlastnictví ostatních a vyžaduje po vás to samé. Pokud se domníváte, že byl nějaký obsah na Webu zkopírován způsobem, který představuje porušení autorských práv na území Spojených států, zašlete prosím následující informace zástupci pro vymáhání zákona Digital Millennium Copyright Act Agent na adresu:

Brunswick Corporation
Brunswick Privacy Office

Attn: Law Department/Copyright Agent

26125 N. Riverwoods Blvd.

Mettawa, IL 60045
847-735-4002
privacy@brunswick.com 

Oznámení je platné, pouze pokud splňuje VŠECHNY následující podmínky:

1. fyzický nebo elektronický podpis vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka;

2. identifikace práce chráněné autorskými právy, jejíž narušení bylo oznámeno;

3. informace dostačující k vyhledání údajně narušujícího materiálu na Webu;

4. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další informace umožňující společnosti Brunswick kontaktovat osobu, která oznámení odeslala;

5. prohlášení, že se osoba, která oznámení odeslala, v dobré víře domnívá, že domnělé narušující používání není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo ze zákona

6. prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a pod pokutou za křivou přísahu, že je osoba podávající oznámení vlastníkem autorských práv nebo je jinak oprávněna jednat jménem vlastníka autorských práv.

Společnost Brunswick nemá žádnou povinnost provést jakoukoli akci na základě oznámení porušení a má absolutní právo a uvážení odebrat z Webu jakékoli zbývající informace nebo materiály.

12. Řešení sporů

Pokud máte se společností Brunswick nějaký spor nebo vůči ní uplatňujete nějaký nárok („Nárok“) v souvislosti s Webem, těmito podmínkami, jakýmkoli produktem získaným prostřednictvím Webu nebo jakoukoli komunikací mezi vámi a námi ohledně Webu, a tento nárok není vyřešen na základě toho, že nás kontaktujete podle údajů uvedených v části Kontaktní údaje těchto podmínek, shodujeme se na vyřešení takových sporů prostřednictvím individuálního závazného arbitrážního řízení nebo samostatného jednání před soudem vyřizujícím takové nároky. Nejsou dovoleny skupinové arbitráže ani skupinové žaloby a váš nárok nesmí být konsolidován s nárokem jiné osoby. Tento oddíl 12 přetrvává i po ukončení vašeho používání Webu nebo jakéhokoli vašeho případného uživatelského účtu.

Na základě tohoto oddílu 12 se vy a společnost Brunswick zříkáte práva dostavit se před soud a nechat nárok posoudit komisi nebo porotě jinak než před soudem pro vyřizování malých nároků. Ustanovení tohoto oddílu 12 představují písemnou dohodu mezi vámi a společností Brunswick soudit spory v rámci federálního zákona o arbitrážních řízeních nebo je nechat vyřešit před soudem pro drobné nároky. Jakékoli úpravy této smlouvy budou písemné a podepíšete je vy i společnost Brunswick. 

Než se zapojíte do arbitrážního řízení nebo předložíte soudu pro malé nároky řízení s ohledem na svůj Nárok, musíte nám nejprve zaslat písemné oznámení o svém nároku („Oznámení“). Toto oznámení musí být (1) zasláno doporučenou poštou a (2) musí být zasláno na adresu Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045; (3) musí popisovat povahu vašeho nároku a (4) musí uvádět škody nebo další úlevu, kterou požadujete. Takové oznámení musíte poskytnout do jednoho roku od vzniku takového Nároku. Jinak se Nároku zříkáte. Pokud pak ani jedna ze stran nárok nevyřeší do 30 dní od našeho převzetí vašeho oznámení, můžeme zahájit arbitrážní řízení nebo podat žádost u soudu pro drobné nároky o vyřešení tohoto nároku.

Veškeré takové řízení bude spravovat americká asociace pro arbitrážní řízení (American Arbitration Association – „AAA“) a bude vedeno před jedním rozhodčím soudem v souladu s těmito pravidly,y včetně mimo jiné pravidel pro arbitráže spotřebitele AAA, která jsou uvedena na stránkách https://www.adr.org. Případně můžete zavolat na číslo 800-778-7879. Rozhodčí soudce tyto podmínky uplatní a bude se jimi řídit v souladu s platnými zákony a fakty a vydá odůvodněný rozsudek. Za okolností, za kterých platná pravidly a stanoví osobní slyšení, toto slyšení se na vaši žádost uskuteční v některé zemi v USA (nebo v obci) vašeho bydliště, případně jinak v Chicagu, Illinois. 

V případě jakéhokoli nároku, který nepřevyšuje 50 000 USD, uhradíme veškeré soudní výdaje a poplatky právnímu zástupci, pokud rozhodčí soudce neshledá řízení neopodstatněním a předložením pro nepatřičný účel. Jestliže vám rozhodčí soudce určí škody převyšující, než nabízela naše poslední písemná nabídka vypořádání před zahájením rozhodčího řízení, zaplatíme vám 1 000 USD nebo rozhodnutou cenu podle toho, co je vyšší.

13. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

POUŽÍVÁNÍ WEBU JE VAŠÍM VÝHRADNÍM RIZIKEM. WEB JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A NA ZÁKLADĚ DOSTUPNOSTI. VYHRAZUJEME SI PRÁVO KDYKOLI OMEZIT NEBO UKONČIT PŘÍSTUP NA WEB A K JAKÉKOLI JEHO FUNKCI NEBO ČÁSTI. SPOLEČNOST BRUNSWICK SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ NÁSLEDUJÍCÍCH: PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST A VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL A JAKÉKOLI ZÁRUKY, ŽE MATERIÁLY NA WEBU NEPORUŠUJÍ ZÁSADY, A ROVNĚŽ VŠECHNY ZÁRUKY ZPŮSOBENÉ VÝKONEM NEBO JEDNÁNÍM, ŽE PŘÍSTUP NA WEB BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ, ŽE BUDOU NAPRAVENY JAKÉKOLI ZÁVADY, ŽE BUDE WEB NEBO JEHO OBSAH DÁLE DOSTUPNÝ, ŽE BUDE WEB ZABEZPEČENÝ, ŽE WEB NEBO SERVER, KTERÝ HO ZPŘÍSTUPŇUJE BUDE BEZ VIRŮ, NEBO ŽE INFORMACE NA WEBU BUDOU ÚPLNÉ, PŘESNÉ NEBO VČASNÉ. POUŽÍVÁNÍM WEBU TÍMTO POTVRZUJETE, ŽE VEŠKERÉ INFORMACE ODESLANÉ NEBO PŘIJATÉ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ WEBU NEMUSÍ BÝT ZABEZPEČENÉ A MOHOU JE ZACHYTIT NEOPRÁVNĚNÉ STRANY. ŽÁDNÁ DOPORUČENÍ NEBO INFORMACE, ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD SPOLEČNOSTI BRUNSWICK NEBO PROSTŘEDNICTVÍM WEBU, NEZAKLÁDAJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU JAKÉHOKOLI DRUHU. SPOLEČNOST BRUNSWICK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI VYJÁDŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ OBSAHU WEBU, POKUD JDE O JEJICH ÚPLNOST, SPRÁVNOST, PŘESNOST, ADEKVÁTNOST, POUŽITELNOST, VČASNOST NEBO JINÉ MOŽNOSTI.

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST BRUNSWICK PROVOZUJE WEB ZDARMA. BERETE NA VĚDOMÍ A NESETE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ WEBU A ZA TO, ŽE JE TAKOVÉ POUŽITÍ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A UVÁŽENÍ. SPOLEČNOST BRUNSWICK, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, OBCHODNÍ ZÁSTUPCI ANI DODAVATELÉ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ODVETNÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO JAKKOLI JINAK SOUVISEJÍCÍ S WEBEM NEBO SE ZPOŽDĚNÍM ČI NESCHOPNOSTÍ WEB POUŽÍVAT NEBO ZA JAKÉKOLI INFORMACE, PRODUKTY NEBO SLUŽBY POPISOVANÉ NEBO NABÍZENÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU, ODEBRÁNÍ NEBO ODSTRANĚNÍ JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ ZASLANÝCH NEBO PUBLIKOVANÝCH NA WEBU ZE STRANY SPOLEČNOSTI BRUNSWICK NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBU, AŤ JIŽ JSOU ZALOŽENY NA SMLOUVĚ, PŘEČINU, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI SPOLEČNOST BRUNSWICK NEBO NĚKTERÁ Z JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ ČI DODAVATELŮ NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. POKUD Z WEBU STAHUJETE JAKÝKOLI OBSAH, ČINÍTE TAK NA VLASTNÍ RIZIKO A ODPOVĚDNOST. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT VYPLÝVAJÍCÍ ZE STAŽENÍ TAKOVÝCH MATERIÁLŮ. SPOLEČNOST BRUNSWICK NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEDODRŽENÍ NEBO SELHÁNÍ NAŠEHO VÝKONU Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NAD RÁMEC NAŠÍ PŘIMĚŘENÉ KONTROLY VČETNĚ VÁLEČNÝCH KONFLIKTŮ, ZÁSAHŮ VYŠŠÍ MOCI, ZÁSAHU DORUČOVACÍCH SPOLEČNOSTÍ NEBO POSKYTOVATELŮ SLUŽEB TŘETÍ STRANY, ZEMĚTŘESENÍ, ZÁPLAV, EMBARGA, VEŘEJNÝCH NEPOKOJŮ, SABOTÁŽE, NEDOSTATKU PRÁCE NEBO SPORŮ, ZÁSAHU VLÁDY, SELHÁNÍ PRAVOMOCI NEBO CHYB INTERNETU ČI POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ BEZ OMEZENÍ NA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI SELHÁNÍ VÝKONU, CHYB, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, ODSTRANĚNÍ, VAD, ZPOŽDĚNÍ PROVOZU NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÝCH VIRŮ, POŠKOZENÍ SOUBORŮ, SELHÁNÍ KOMUNIKAČNÍ LINKY NEBO VÝPADKU SYSTÉMU, JAKÝCHKOLI ZTRÁT ZISKU NEBO KRÁDEŽE, ZNIČENÍ, NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU, POZMĚNĚNÍ, ZTRÁTY NEBO POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI ZÁZNAMU NEBO DAT A TAKÉ JAKÉKOLI JINÉ HMOTNÉ NEBO NEHMOTNÉ ZTRÁTY. UŽIVATELÉ WEBU ZVLÁŠŤ UZNÁVAJÍ A SOUHLASÍ, ŽE SPOLEČNOST BRUNSWICK A JEJÍ DODAVATELÉ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI HANLIVÉ, URÁŽLIVÉ NEBO NEZÁKONNÉ CHOVÁNÍ KTERÉHOKOLI UŽIVATELE WEBU. VAŠÍM VÝHRADNÍM A EXKLUZIVNÍM ODŠKODNĚNÍM V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI VÝŠE UVEDENÝM NÁROKŮM JE OKAMŽITÉ UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ WEBU. 

15. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost Brunswick a její přidružené společnosti a jejich kanceláře, ředitele, zaměstnance, smluvní strany, zástupce, držitele licencí, poskytovatele služeb, smluvní strany a dodavatele odškodníte a budete je bránit před jakýmikoli a všemi ztrátami, odpovědnostmi, výdaji, škodami a náklady, včetně poplatků právním zástupcům, soudním výdajů a nákladům vyplývajícím nebo souvisejícím s používáním Webu a jakýmkoli porušením těchto Podmínek. Jestliže způsobíte jakékoli technické narušení Webu nebo systémů pro přenos Webu, souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za jakékoli a všechny ztráty, závazky, výdaje, škody a náklad,y včetně přiměřených poplatků právním zástupcům a soudních výdajů, vyplývajícím z takového narušení nebo s ním souvisejícím. Společnost Brunswick si vyhrazuje právo na své vlastní náklady předpokládat exkluzivní obranu a kontrolu jakékoli záležitosti, která jinak podléhá odškodnění, v kterémžto případě souhlasíte, že budete se společností Brunswick při obraně takové záležitosti spolupracovat.

16. Jurisdikce

Web řídí společnost Brunswick ze svých kanceláří na území Spojených států amerických. Podmínky použití a používání Webu řídí zákony státu Illinois. V případě, že na web přistupuje někdo z místa mimo USA, činí tak na své výhradní riziko a uvážení s vědomím, že zákony platné v zahraničí pro web nemusí platit. 

17. Celá smlouva

Tyto podmínky spolu s jakýmikoli publikovanými zásadami nebo pravidly provozování představují celou dohodu společnosti Brunswick a uživatelů a nahrazuje jakoukoli předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať již písemné nebo ústní, mezi stranami s ohledem na Web.

18. Závažnost

Pokud je jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, ostatní jeho ustanovení mají plnou platnost.

19. Způsob kontaktování

Otázky nebo komentáře k těmto Podmínkám nebo Webu mohou být zasílány na adresu:

- e-mail: privacy@brunswick.com

- telefon: (847) 735-4002 nebo 855-283-1103

- pošta: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045

Děkujeme vám, že jste navštívili naše webové stránky.

Comments

Sorry, your browser is not supported

Internet Explorer 7 and lower are depricated browsers and no longer supported. Please click here for more information on upgrading your browser or choose from the links below.

Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari